Giminės sodybos asociacijos įstatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Giminės sodybų asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija (toliau – Asociacija).
 2. Asociacija yra savanoriška visuomeninė organizacija.
 3. Asociacija vienija V. Megre „Skambančių Rusijos kedrų“ serijos knygų skaitytojus,giminės sodybas kuriančius fizinius asmenis, šeimas, giminės sodybų bendruomenes, asociacijas bei kitus juridinius asmenis, atitinkančius Asociacijos tikslus ir nuostatas, veikiančius bendruomenės kultūrinio švietimo ir sveikatos srityje, kurie:
  1. Gyvena darnoje su gamta, ją saugo, puoselėja, gražina, planetą Žemę traktuoja kaip gyvą organizmą, saugo jos išteklius.
  1.  Augina, gamina natūralią ir sveiką produkciją. Propaguoja sveiką gyvenimo būdą.
  1.  Vadovaujasi bendražmogiškosiomis dorybėmis bei vertybėmis:
  1.  Veikia remdamiesi sąžiningumo, teisingumo, atsakomybės ir pagarbos principais.
  1. Siekia sąmoningumo, blaivybės ir ją palaiko.
  1. Siekia nekenkti aplinkai, sau bei kitoms gyvoms būtybėms nei mintimis, nei žodžiais, nei darbais.
  1. Dirba savo, savo šeimos ir visuomenės labui.
  1. Gerbia savo ir kitų įsitikinimus, laisvę.
  1. Gerbia visuomenėje priimtas etiško elgesio normas.

      4. Giminės sodyba laikomas žemės sklypas ne mažesnis nei 1 ha, kuriame gyvena šeima (žmogus) ir šeimos palikuonis (toliau – Giminės sodyba).   

      5. Asociacija savo veikloje remiasi bendradarbiavimo, taikumo, nekenkimo, laisvės bei atsakomybės derinimo principais, sąmoningumo, savarankumo skatinimu, bendražmogiškosiomis vertybėmis.

 • Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių poįstatyminių aktų, šių įstatųbei Giminės sodybų asociacijos vidinių nuostatų.
 • Asociacijos veiklos laikotarpis –  neribotas.
 • Asociacijos finansiniai metai – nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos.
 • Asociacijos buveinė yra Lietuvos teritorijoje. Asociacijos buveinė keičiama Valdybos sprendimu, priimtu paprasta balsų dauguma.
 • Asociacija turi teisę gauti ir teikti labdarą ir paramą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Asociacijos veiklos tikslai  ir uždaviniai yra  šie:

 1. Skleisti su Asociacijos vertybėmis bei tikslais susijusią informaciją, šviesti, ugdyti visuomenę Lietuvoje ir už jos ribų, siekti įtvirtinti Asociacijai svarbias vertybes visose gyvenimo srityse Lietuvos įstatymus ir Konstituciją atitinkančiais būdais;
  1. Siekti bendradarbiavimo su kitų šalių Giminės sodybų bendruomenėmis, asociacijomis ir kitomis organizacijomis, atstovauti jose Asociacijai ir jos nariams, dalyvauti tarptautiniuose Giminės sodybų bendruomenių ir panašiuose renginiuose.
  1. Atstovauti Asociacijos nariams Lietuvos Respublikos valstybinėse ir kitose institucijose.
  1. Organizuoti bendrą informacinę bazę apie Lietuvoje veikiančias Giminės sodybų bendruomenes ir asociacijas, giminės sodybas bei kitus juridinius ir fizinius asmenis, kurie atitinka ir vadovaujasi asociacijos vertybėmis ir idėjomis.
  1. Kurti infrastruktūrą, siekiant realizuoti Asociacijos narių pagamintą, bendrą prekinį ženklą atitinkančią produkciją  ir paslaugas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
  1. Teikti Asociacijos nariams konsultacijas ir metodinę pagalbą su Asociacijos tikslais bei vertybėmis susijusiose srityse, dalintis informacija apie įvairias finansavimo bei paramos galimybes Lietuvos bei tarptautiniu mastu.
  1. Skatinti savanorystę, organizuoti tai savo bendruomenėse bei ūkiuose, taip pat pagalbą bei mainus tarp asociacijos narių, skatinti socialinę paramą, pagalbą bei verslą.
  1. Skatinti bei realizuoti natūralią, švarią, sveiką ir dorą gyvenseną savo, kaip Asociacijos,  pavyzdžiu.
  1. Organizuoti bendrą poilsį, kultūrinius renginius, edukacines veiklas, įvairius socialinius projektus, pažintines, kultūrines keliones.
  1. Rūpintis aplinkos socialinės vertės kėlimu, skelbti bei įgyvendinti Giminės sodybų kūrimo, gyvenimo darnoje su gamta  idėjas.
  1. Ugdyti bendruomeniškumo jausmą, skatinti įvairius mainus bei savitarpio pagalbą.
  1. Siekti užtikrinti darną tarp žmogaus ir Žemės, rūpinantis planetos ekologija.
 • Asociacija, įgyvendindama įstatuose numatytus tikslus, veikia šiose srityse:
 • Leidybinė veikla;
  • Popieriaus ir popierinių gaminių gamyba;
  • Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas;
  • Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla;
  • Programų rengimas ir transliavimas;
  • Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;
  • Posėdžių ir verslo renginių organizavimas
  • Socialinis verslas ir kita socialinė veikla;
  • Kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla;
  • Socialinių paslaugų teikimas;
  • Vaikų poilsio stovyklų veikla
  • Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla;
  • Savanorystės skatinimas, tarpusavio pagalbos ir mainų organizavimas.
  • Bendruomenė turi teisę vykdyti ir kitą įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO TVARKA

 1. Asociacijos nariu gali tapti kiekvienas Giminės sodybą kuriantis fizinis asmuo, Giminės sodybų bendruomenė, asociacija ir kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, atitinkantys Asociacijos tikslus ir nuostatas ir pateikę raštišką prašymą Asociacijos valdybai (toliau – Valdyba). Asocijuotų ir garbės narių priėmimas svarstomas artimiausiame Valdybos posėdyje. Tikraisiais Asociacijos nariais gali tapti 1 metus dalyvaujantys Asociacijos veikloje kaip Asocijuoti nariai, kurių priėmimas svarstomas Asociacijos visuotinio narių susirinkimo (toliau – Visuotinis narių susirinkimas) metu. Pareiškimas patenkinamas Visuotinio susirinkimo narių balsų dauguma. Jeigu sprendimas neigiamas, Visuotinis narių susirinkimas gali nurodyti jo motyvus.
 2. Asociacijos nario teisės:
  1. Dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
  1. Naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
  1. Susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
  1. Bet kuriuo metu išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
  1. Kitos teisės aktuose ir Asociacijos įstatuose nustatytos teisės.
 3. Asociacijos nario pareigos:
  1. Laikytis Asociacijos įstatų;
  1. Vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų sprendimus;
  1. Dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose;
  1. Mokėti metinį Asociacijos nario mokestį.
 4. Stojamojo mokesčio, Asociacijos nario mokesčio mokėjimo tvarką ir dydį siūlo Valdyba, o tvirtina – Visuotinis narių susirinkimas. Tikslinių mokesčių mokėjimo tvarka ir dydis nustatomi ir tvirtinami Visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
 5. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos Valdybos sprendimu, jeigu jo elgesys ir pasaulėžiūra akivaizdžiai neatitinka Asociacijos vertybių ir veiklos, kenkia Asociacijos veiklai, jos narių gerovei, įvaizdžiui, reputacijai, o taip pat jei nario elgesys ir veikla prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir (arba) kelia visuomenei pavojų.
 6. Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau – Asociacijų įstatymas).

IV. ASOCIJUOTI ASOCIACIJOS NARIAI

 1. Asociacijos Asocijuotas narys – tai pritariantis Asociacijos tikslams, vertybėms, veiklos būdams, idėjoms, pasaulėžiūrai asmuo, pareiškęs tokį norą. Laiko vertingais Asociacijos vertybes, stengiasi laikytis nurodytų principų.
 2. Asociacijos Asocijuotas narys neturi balsavimo teisės Asociacijos visuotiniame narių susirinkime.
 3. Asocijuotas Asociacijos narys gali, laikydamasis nustatytų Asociacijos valdybos taisyklių, išreikšti savo nuomonę Asociacijos įvairiais su Asociacijos veikla bei vertybėmis susijusiais klausimais, bendrauti su kitais Asociacijos Asocijuotais nariais, dalyvauti Asociacijos rengiamuose renginiuose, projektuose.

V. GARBĖS NARIAI

1. Įstaigos, organizacijos arba asmenys, savo veikla palaikantys, papildantys Asociacijos  skleidžiamas idėjas, gyvenimo būdą.

VI. ASOCIACIJOS  ORGANAI

 1. Asociacijos organai yra:
  1. Visuotinis narių susirinkimas;
  1. Vienasmenis Asociacijos valdymo organas – Vadovas;
  1. Kolegialus Asociacijos valdymo organas – Valdyba.
  1.  Revizorius.

VII. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

 1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas.
 2. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2,82 straipsnyje ir Asociacijų įstatyme.
 3. Eilinį Visuotinį narių susirinkimą šaukia Valdyba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo Asociacijos finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais Valdyba visuotinio eilinio narių susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia Vadovas. Apie šaukiamą Visuotinį narių susirinkimą ne vėliau kaip 14 dienų iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam nariui šių įstatų XII skirsnio 2 punkte nurodyta tvarka.
 4. Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę rengia Valdyba. Ji skelbiama kartu su pranešimu apie šaukiamą Visuotinį narių susirinkimą. Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma Valdybos, Asociacijos vadovo, taip pat kiekvieno Asociacijos nario siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 2 dienoms iki Visuotinio narių susirinkimo. ir gali būti papildoma likus ne vėliau kaip 2 dienoms iki susirinkimo.
 5. Visuotinis narių susirinkimas laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja daugiau kaip ½ visų Asociacijos narių. Visuotinių narių susirinkimams pirmininkauja Valdybos pirmininkas ar kitas Valdybos įgaliotas asmuo.
 6. Jeigu Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, per 60 dienų šaukiamas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais ir nesusirinkus kvorumui. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių.
 7. Vienas Asociacijos narys, fizinis ar juridinis asmuo, Visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Asociacijos narys, negalintis asmeniškai dalyvauti Susirinkime, įstatymų nustatyta tvarka gali įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį Susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus.
 8. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus šiuose įstatuose numatytas išimtis, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis).
 9. Sprendimams dėl Asociacijos įstatų pakeitimo, sprendimams pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.
 10. Neeilinį Visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš ½ Asociacijos narių, Valdyba arba Vadovas.

VIII. VALDYBA

 1. Asociacijos Valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, kuris organizuoja Asociacijos veiklą, priima sprendimus, teikia siūlymus Visuotiniam narių susirinkimui.
 2. Valdybą sudaro Visuotinio narių susirinkimo 4 metų laikotarpiui išrinkti asmenys. Narių skaičius gali būti nuo trijų iki devynių narių. Konkretų renkamų Valdybos narių skaičių nustato Visuotinis narių susirinkimas. Sprendimus dėl Valdybos nario paskyrimo ir atšaukimo priima Visuotinis narių susirinkimas šio skirsnio 3 punkte nustatyta tvarka. Valdybos nariais gali būti Asociacijos nariai fiziniai asmenys arba narių juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys.
 3. Renkant Valdybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į valdybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. Asociacijos narys turi teisę paskirstyti turimus balsus savo nuožiūra, atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus. Valdybos nariais išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacijos narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.
 4. Valdyba:
  1. Analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus šiais klausimais visuotiniam narių susirinkimui ir Vadovui;
  1. Priima sprendimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės apribojimų klausimais, nepažeisdama įstatymų nustatytų Asociacijos veiklos apribojimų;
  1. Svarsto Valdybos narių, Asociacijos narių ir Vadovo keliamus klausimus;
  1. Nustato Asociacijos administracijos organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes, tvirtina administracijos darbuotojų atlyginimų dydžius;
  1. Įgyvendina Visuotinio narių susirinkimo sprendimus;
  1. Atlieka kitas funkcijas šiuose įstatuose nepriskirtas kitiems valdymo organams, o taip pat nustatytas kituose šių įstatų punktuose.
 5. Sprendimus Valdyba priima savo posėdžiuose. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Valdybos narys. Valdybos posėdžius šaukia Valdybos pirmininkas ne vėliau kaip 7 dienos iki susirinkimo dienos pranešdamas kiekvienam nariui šių įstatų XII skirsnio 2 punkte nurodyta tvarka. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip ½ jos narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.
 6. Vienas Valdybos narys Valdybos posėdyje turi vieną balsą.
 7. Valdyba iš savo narių balsų dauguma renka Valdybos pirmininką Valdybos kadencijos trukmei.
 8. Valdybos pirmininkas pirmininkauja Valdybos posėdžiams.

IX. VADOVAS

 1. Vadovą skiria ir atšaukia, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus Valdyba. Vadovas skiriamas 4 metų laikotarpiui.
 2. Vadovas veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais asmenimis, taip pat Asociacijos vardu, vadovaudamasis Asociacijos visuotinio narių susirinkimo ir/ar Valdybos sprendimais, sudaro sandorius Asociacijos vardu.
 3. Vadovas arba jo paskirtas asmuo, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų
  1. Atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą;
  1. Priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais;
  1. Parengia praėjusių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei Asociacijos metinės veiklos ataskaitą ir pateikia juos Visuotiniam narių susirinkimui;
  1. Atstovauja Asociacijai santykiuose su kitomis organizacijomis, valstybės institucijomis ar kitais trečiais asmenimis.
  1.  Pateikia Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
  1. Pateikia informaciją ir dokumentus Visuotiniam narių susirinkimui, Valdybai ir Asociacijos nariams;
  1. Įgyvendina Visuotinio narių susirinkimo sprendimus;
  1. Analizuoja Valdybos pasiūlymus;
  1. Viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;
  1. Organizuoja savanoriškų darbų organizavimą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos          įstatymo nustatyta tvarka;
  1. Atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytas iš Asociacijos veiklos kylančias funkcijas.

X. REVIZORIUS

1. Asociacijos finansinės veiklos kontrolę vykdo revizorius, dirbantis visuomeniniais pagrindais. Revizorių renka Visuotinis narių susirinkimas 4 metų laikotarpiui.

2. Revizorius tikrina, kaip laikomasi Asociacijos įstatų, kaip vykdomi visuotinio narių susirinkimo sprendimai, kontroliuoja Asociacijos finansinę veiklą. Pasibaigus ūkiniams metams revizorius iki visuotinio narių susirinkimo privalo patikrinti Asociacijos buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę ir pateikti Asociacijos valdybai raštišką išvadą ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki visuotinio narių susirinkimo.

3. Revizoriumi negali būti Asociacijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, valdybos narys.

XI. KOMITETAI IR DEPARTAMENTAI

 1. Asociacijos yra sudaromi ir veikia Asociacijos patariamieji organai – Komitetai ir/arba Departamentai.
 2. Komitetai ir Departamentai yra sudaromi Valdybos sprendimu  ir dirba atitinkamose veiklos srityse.

XII. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

 1. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti.
 2. Vadovas arba jo paskirtas asmuo per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių susirinkimui praėjusių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą.
 3. Asociacijos finansinės veiklos kontrolę vykdo revizorius.

XIII. ASOCIACIJOS PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

 1. Visi pranešimai ir skelbimai, kurie vadovaujantis teisės aktais, turi būti skelbiami viešai, skelbiami teisės aktuose nurodytais terminais periodinėje spaudoje – leidinyje „Lietuvos rytas“ arba VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
 2. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama Asociacijos nariams skambučiu, elektroniniu paštu arba paštu. Su šia informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.
 3. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina Valdyba.
 4. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

XIV. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 1. Asociacijos įstatai keičiami Visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Įstatai keičiami kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų narių balsų.
 2. Pakeistus įstatus pasirašo Asociacijos Vadovas arba Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.
 3. Asociacijos įstatai laikomi pakeistais, įregistravus juos Juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.

XV. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 1. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos Valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.

XVI. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

 1. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacijos vadovas turi pranešti Juridinių asmenų registrui.
 2. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Įstatai patvirtinti 2020 04 23 steigiamojo susirinkimo sprendimu :

3 (trimis) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais.

Steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo Nadežda Kiseliova-Žukovska