Narystė asociacijoje

Asociacijos nariu gali tapti kiekvienas Giminės sodybą kuriantis fizinis asmuo, Giminės sodybų bendruomenė, asociacija ir kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, atitinkantys Asociacijos tikslus ir nuostatas ir pateikę raštišką prašymą Asociacijos valdybai (toliau – Valdyba).

 1. Tikraisiais Asociacijos nariais gali tapti 1 metus aktyviai dalyvaujantys Asociacijos veikloje kaip Asocijuoti nariai, kurių priėmimas svarstomas Asociacijos visuotinio narių susirinkimo metu.
 2. Asociacijos nario teisės:
  • Dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
  • Naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
  • Susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
  • Bet kuriuo metu išstoti iš Asociacijos;
  • Kitos teisės aktuose ir Asociacijos įstatuose nustatytos teisės.
 3. Asociacijos nario pareigos:
  • Laikytis Asociacijos įstatų;
  • Vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų nutarimus;
  • Dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose;
  • Mokėti 10 e metinį Asociacijos nario mokestį.
 1. Asociacijos Asocijuotas narys – tai pritariantis Asociacijos tikslams, vertybėms, veiklos būdams, idėjoms, pasaulėžiūrai asmuo, pareiškęs tokį norą. Laiko vertingais Asociacijos vertybes, stengiasi laikytis nurodytų principų.
 2. Asociacijos Asocijuotas narys neturi balsavimo teisės Asociacijos visuotiniame narių susirinkime.
 3. Asocijuotas Asociacijos narys gali, laikydamasis nustatytų Asociacijos valdybos taisyklių, išreikšti savo nuomonę Asociacijos įvairiais su Asociacijos veikla bei vertybėmis susijusiais klausimais, bendrauti su kitais Asociacijos Asocijuotais nariais, dalyvauti Asociacijos rengiamuose renginiuose, projektuose.

Garbės nariai – tai įstaigos, organizacijos arba asmenys, savo veikla palaikantys, papildantys Asociacijos  skleidžiamas idėjas, gyvenimo būdą.