Privatumo politika

Privatumo politika

1. Šia privatumo politika Giminės sodybų asociacija įsipareigoja saugoti ir gerbti savo klientų privatumą bei dėti visas pastangas, kad Giminės sodybų asociacijos atliekamas asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
2. Giminės sodybų asociacijos privatumo politika nustato asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, asmens duomenų tvarkymo tikslus, duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimo tvarką, duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones.
3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos aiškinamos Reglamente ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Asmens duomenys ir jų tvarkymo tikslai

4. Asmens duomenys Giminės sodybų asociacijos tvarkomi šiais tikslais:
4.1. Tinkamo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo bei informavimo apie savo produktus tikslu tvarkomi šie duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, IP adresas, asmeniniai telefono numeriai, asmeninis elektroninio pašto adresas, suteiktas vartotojo vardas, slaptažodžio priminimo duomenys, kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo.
4.2. Finansinių dokumentų parengimo, pinigų priėmimo ir grąžinimo, sukčiavimo prevencijos tikslu tvarkomi šie duomenys: duomenų subjekto atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir mokėjimo kortelės duomenys.

III. Asmens duomenų tvarkymas

5. Asmens duomenys Giminės sodybų asociacijos renkami teisės aktų nustatyta tvarka, juos gaunant tiesiogiai iš duomenų subjekto, oficialiai užklausiant reikalingą informaciją tvarkančių ir turinčių teisę ją teikti subjektų ar sutarčių pagrindu.
6. Laikoma, kad nurodydamas savo asmens duomenis subjektas, sutinka, kad Giminės sodybų asociacija juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
7. Giminės sodybų asociacija kaip duomenų valdytojas:
7.1. Užtikrina duomenų subjekto teisių įgyvendinimą ir vykdo teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą, nustatytas asmens duomenų valdytojo pareigas.
7.2. Užtikrina, kad asmens duomenis Giminės sodybų asociacijos informacinėse sistemose tvarkytų tik tie asmenys, kuriems tai būtina vykdomoms darbinėms funkcijoms atlikti, ir tik tokios apimties, kuri būtina numatytiems tikslams pasiekti.
7.3. Užtikrina tinkamų organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.
7.4. Užtikrina elektroninių ir (ar) popierinių dokumentų su asmens duomenimis sunaikinimą, pasibaigus nustatytiems asmens duomenų saugojimo terminams.
8. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka Giminės sodybų asociacija gali teikti jos tvarkomus asmens duomenis tretiesiems asmenims.

IV. Duomenų subjekto teisės bei jų įgyvendinimas

9. Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Giminės sodybų asociacijos veikloje, turi šias teises:
9.1. Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti).
9.2. Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti).
9.3. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti).
9.4. Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė būti pamirštam).
9.5. Reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti).
9.6. Perkelti savo duomenis (teisė perkelti).
10. Giminės sodybų asociacija gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti šių teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
11. Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjektų asmeninių duomenų tvarkymu ir duomenų subjektų teisėmis, duomenų subjektai turi teisę kreiptis tiesiogiai į Giminės sodybų asociacijos administraciją el. pašto adresu info@gimsodas.lt arba telefonu +370 60143574.
12. Duomenų subjektas turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją tiesiogiai www.gimsodas.lt internetinėje svetainėje.
13. Duomenų subjektas gali įgyvendinti savo teises tik suteikus Giminės sodybų asociacijai galimybę patikrinti jo tapatybę.
14. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per pastaruosius 1 metus.
15. Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su pateiktais Giminės sodybų asociacijos tvarkomais savo asmens duomenimis, nustato, kad tolesnis jo asmens duomenų tvarkymas yra netikslingas, ir atšaukia savo anksčiau duotą sutikimą tvarkyti duomenis bei kreipiasi į Giminės sodybų asociaciją su prašymu jį pamiršti, Giminės sodybų asociacija imasi priemonių, kad būtų sunaikinti sutikimo pagrindu tvarkomi asmens duomenys, išskyrus saugojimą, ir informuoja duomenų subjektą apie atliktus veiksmus arba praneša jam, kodėl duomenys negali būti sunaikinti.
16. Giminės sodybų asociacija duomenų subjekto prašymu sustabdžiusi jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenis, kurių tvarkymo veiksmai sustabdyti, saugo tol, kol jie bus ištaisyti ar sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui).
17. Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Giminės sodybų asociacijos veiksmų (neveikimo).

V. Baigiamosios nuostatos

18. Giminės sodybų asociacija turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo politikos sąlygas apie tai pranešdama www.gimsodas.lt internetinėje svetainėje. Tolimesnis naudojimasis Giminės sodybų asociacijos internetine svetaine reiškia sutikimą su šiomis sąlygomis bei jų pakeitimais.